Bản Quyền

Thông tin được trình bày trong trang web Cơ sở dữ liệu Internet Tripoli / tripoli-city.org được bảo vệ bởi luật bản quyền. Tái sản xuất hoặc phân phối công khai trái phép trong trang web của Cơ sở dữ liệu Internet Tripoli / tripoli-city.org , hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu này, có thể dẫn đến Palestine dân sự và hình sự nghiêm trọng, và sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể theo luật.